Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri, den 27 oktober 2017,  Nobel Forum Stockholm.

§1. Förklarade ordförande Elizabeth Aller mötet öppnat.
§2. Godkändes dagordning.
§3. Valdes Elizabeth Aller till mötesordförande.
§4. Valdes Gertrud Sjövall till mötessekreterare.
§5. Valdes Eva Henell och Ulla-Britt Hjelmblink till justeringsmän.
§6. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§7. Fastställdes röstlängd. Se bifogad lista!
§8. Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen.
§9.Föredrog Lars Franzén revisorenas berättelse. Se bilaga!
§10. Fastställdesr esultat- och balansräkning.
§11. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§12. Gertrud Sjövall, omvaldes på 2 år, Hernán Aguilar-Palomino, invaldes på 1 år, Robert Sigström, nyval på 2 år, samt Sarantos Stafinakis, nyval på 2 år. Elizabeth Aller, Ingvar Karlsson samt Karin Sparring Björkstén valda för ytterligare 1 år.
§13. Omval av Patrik Mattsson och Lars Franzén, som revisorer, på 1 år.
§14. Omval av Britt Serander och Ulrika Falkenberg till valberedning.
§15. Fastställdes oförändrad årsavgift 300 kr.
§16. Årsmötet biföll styrelsens förslag att arbeta vidare med att bli en subsektion i Svenska Psykiatriska Föreningen.
§17. Utsågs Vladimir Kuznecov till hedersledamot.
§17. Förklarade ordförande mötet avslutat.

Elizabeth Aller, mötesordförande
Gertrud Sjövall, mötessekreterare

Justeringsmän
Eva Henell, Ulla-Britt Hjelmblink

Comments are closed.