Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, 2016.09.16 – 2017.09.15.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet 2016.10.21, har under verksamhetsåret bestått av  Elizabeth Aller, ordförande, Ingvar Karlsson, vice ordförande, Gertrud Sjövall, sekreterare och kassör, Ingmar Skoog, vetenskaplig sekreterare, Karin Sparring Björkstén, utbildnings- och årsmötesansvarig, Per Johansson, ledamot samt Hernan Aguilar- Palomino adjungerad till styrelsen som medlemsansvarig.

Verksamhetsåret inleddes med ett symposium ”Kan demens förebyggas eller fördröjas?” på Nobel Forum, Karolinska Institutet, 2016.10.21. i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté. Referat finns på hemsidan.

Styrelsen har hållit 8 st protokollförda telefonmöten samt haft en studiedag i Ronneby 2017.04.25.

5 st medlemsbrev har utskickats. Hemsidan har redigerats av Malin Tornblad.

Föreningen har 40 betalande medlemmar, varav 6 st nya under året.

Föreningens styrelsemedlemmar har deltagit aktivt inom olika områden som rör såväl allmän äldrepsykiatrisk som demensvård. Karin Sparring Björkstén representerar föreningen i METIS styrgrupp för planering av kurser. Hon har deltagit i METIS kursutveckling för specialiteten Äldrepsykiatri. Under våren 2017 har det hållits en kurs i äldrepsykiatri. Karin har också medverkat i möte på Socialstyrelsen för att utarbeta ett nationellt underlag för behandling av demenser.

Ingvar Karlsson har varit delaktig i Socialstyrelsens arbetsgrupp för framtagande av nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. Han har också skrivit ett kapitel om demenssjukdomar i den nya Läkemedelsboken.

Gertrud Sjövall har deltagit i Dagens Medicins symposium kring ”Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre” SOU -2017:21, 2017.04.04. Sammanfattning finns på hemsidan. Ingvar Karlsson deltog som föreläsare om depression hos äldre.

På uppdrag av Svensk psykiatrisk förening, SPF,  har Ingvar Karlsson tillsammans med ordförande inlämnat ett remissvar angående ovanstående utredning  till Läkarförbundet . Se hemsidan!

Per Johansson har utsetts till ordförande för en expertgrupp i Skåne kring ”Äldre och läkemedel”.

Karin Sparring Björkstén och Hernan Aguilar Palomino har medverkat i EAGP:s ( European association of geriatric psychiatry ) kongress i Bilbao 2017.02.23-25.

Styrelsen har diskuterat och ställer sig positiv till att bli en subsektion i Svenska psykiatriska föreningen, SPF, och skall arbeta vidare med formerna för detta. Vid SPF:s kongress i Göteborg 2017.03.15-17 föreläste vår medlem Anne Tham initierat om behandling av äldrepsykiatriska tillstånd. Ett aktivare deltagande i SPF:s tidskrift är på gång och har inletts genom Ingvar Karlsson.

SFÄP har under året fått in royalty från SPF för boken ”Riktlinjer för äldre psykiatri”, vilket bidragit positivt till föreningens ekonomi.

Styrelsen har också fått förfrågan från Svensk förening för geriatrik om samarbete kring de mest sjuka äldre samt från Västra Götaland om utformandet av vård för äldre. För att bättre kartlägga hur det ser ut i landet har styrelsen nu initierat arbete med en ny inventering och formulerat en enkät kring äldre psykiatrisk verksamhet. Resultatet härav kommer att sammanställas under nästa verksamhetsår.

Styrelsen föreslår att fortsättningsvis ändra budgetår till kalenderår för att underlätta inbetalning och registrering av medlemsavgifter.

Elizabeth Aller
Ingvar Karlsson
Gertrud Sjövall
Ingmar Skoog
Per Johansson
Karin Sparring Björkstén
Hernan Aguilar Palomino

 

 

Comments are closed.